Положення

Положення
про Управління культури, молоді та спорту
Куп'янської міської ради
Харківської області


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради (далі - управління) ) є самостійним виконавчим органом Куп'янської міської ради, створеним для здійснення повноважень, що належать до його відання, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові .
1.2 Управління культури, молоді та спорту в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами та Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства культури та туризму України, відповідних управлінь обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішеннями Куп’янської міської ради, а також цим Положенням.
1.3 Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, має право укладати в межах повноважень угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих не майнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді
Повне найменування управління: Управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради  Харківської області.
Скорочене найменування управління: УКМС.
Юридична адреса: 63701 Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 6.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Основними завданнями управління є:
реалізація державної політики в галузі культури, управління закладами і організаціями культури, що належать до комунальної власності і координація діяльності закладів  культури, що не належать до комунальної власності;
виконання державних та регіональних програм соціально - економічного розвитку;
сприяння матеріально-фінансовому забезпеченню закладів культури міста;
здійснення заходів щодо збереження мережі закладів культури та прогнозування її розвитку;
забезпечення у м. Куп’янську реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї;
виконання соціальних програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та  правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху;
реалізація на території міста Куп’янська державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчинення правопорушень дітьми;
підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них;
визначення пріоритетних напрямків поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед  дітей на території міста;
розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами Куп’янської міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення  становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів  дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;
координація зусиль Куп’янської міської ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;
формування громадської думки щодо поліпшення становища  дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту  дітей;
участь у формуванні державної політики в галузі фізичної культури та спорту, забезпечення її реалізації на регіональному рівні;
здійснення державного нагляду та контролю за станом і розвитком фізичної культури та спорту, аматорського та професійного спорту, використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які виділяються з державного та місцевого бюджетів на забезпечення в місті реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту;
координація діяльності розташованих на території міста підприємств, установ, закладів всіх форм власності, добровільно–спортивних товариств, федерацій з видів спорту, у сфері фізичної культури та спорту;
координація планів та практичної роботи по акумулюванню коштів органів місцевого самоуправління, громадських об’єднань, установ та організацій, фізичних осіб, які спрямовуються на здійснення фізкультурно-оздоровчих та спортивних програм і заходів в місті;
здійснення в установленому порядку перевірки підприємств, установ і закладів, що функціонують на території міста, з питань, що належать до компетенції управління;
розроблення та впровадження заходів щодо створення об’єктів спортивного та рекреаційного призначання, зміцнення існуючої спортивно-технічної бази об’єктів та спортивних споруд, утримання їх у належному стані, залучення до цієї роботи інвесторів;
формування календаря спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, його інтегрування до Єдиного календарного плану спортивних заходів України, забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів міста у змаганнях різного рівня;
організація та проведення оглядів-конкурсів на кращу роботу по розвитку фізичної культури та спорту серед широких верств населення, по підготовці до сезонної роботи та навчального року об’єктів спортивно-оздоровчого призначення;
здійснення організаційно-методичної роботи щодо пропаганди здорового способу життя через засоби масової інформації;
забезпечення підготовки та перепідготовки кваліфікованих кадрів в галузі фізичної культури та спорту;
розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

ІІІ. ПРАВА  ТА ОБОВ'ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

3.1 Управління, відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує реалізацію політики з питань культури, створює умови для розвитку театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-прикладного, народного мистецтва, самодіяльної народної творчості, сприяє комплектуванню та поповненню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок;
проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративного мистецтва, конгреси, обряди, карнавали, дискотеки, лотереї, аукціони тощо;
створює театральні групи, циркові, хореографічні, театральні, музичні студії, оркестри народних інструментів, духові, естрадні та аматорські художні колективи для організації культурно - дозвільних заходів; залучає для проведення цих заходів професійні колективи та виконавців. Забезпечує гастрольну діяльність кращих творчих колективів виконавців,солістів, митців;
створює фольклорні колективи, любительські неформальні об'єднання, клуби за інтересами, універсальні театрально-видовищні, танцювально-розважальні,  інформаційно-виставочні, фізкультурно-оздоровчі комплекси, зали ігрових автоматів, відеоігор, спортивних тренажерів; зали для демонстрації кіно і відеопрограм; студії кіно-відео і звукозапису та інші об'єднання культурно-дозвільного призначення;
-забезпечує діяльність шкіл естетичного виховання, як початкової ланки спеціальної мистецької освіти;
-створює максимально сприятливі умови для високоефективної навчально-виховної роботи музичних шкіл, занять художньою творчістю, до вибору професії в галузі культури і мистецтв;
-сприяє розвитку науково-дослідницької, експозиційної, виставочної, науково-освітньої і науково методичної роботи музею;
-забезпечує збереження музейних предметів, колекцій та створює умови для їх демонстрації, забезпечує формування музейного фонду;
-організовує науково-дослідницьку роботу музею, науково-методичну роботу викладачів шкіл естетичного виховання;
-сприяє формуванню та діяльності інших видів музеїв: образотворчого мистецтва, історії культури, побуту, організовує демонстрацію приватних колекцій;
-створює умови для діяльності структур різних форм власності в галузі культури: картинних галерей, шкіл естетичного виховання, музеїв, театрів, циркових, танцювальних, вокальних, художніх студій, структур по організації концертно-розважальної і гастрольної діяльності, фестивалів, шоу - програм, конкурсів, оглядів та інших творчих об'єднань;
-організовує облік, охорону, реставрацію, використання і популяризацію пам'яток матеріальної та духовної культури в місті;
-здійснює контроль за збереженням та раціональним використанням державного майна, раціональним використанням кадрів культури і мистецтва;
-розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення пам'ятників, здійснює контроль за їх художнім рівнем та спорудженням;
-сприяє відродженню і розвитку культури українського народу, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел, дбає про розвиток духовної культури національних меншин, які проживають в місті;
-організовує бібліотечне обслуговування всіх вікових категорій населення різними формами і методами бібліотечної роботи;
-організовує цілеспрямоване та систематичне інформаційне і довідково-бібліографічне обслуговування читачів;
-веде широку масову і індивідуальну пропаганду книги;
-сприяє розвитку кінопрокату, поліпшенню кіно - відео - обслуговування;
-розглядає питання про встановлення стипендій для обдарованих дітей, разових винагород для видатних митців, майстрів, працівників культури міста;
-вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів, сприяє соціальному захисту працівників культури;
-організовує бухгалтерський облік і звітність у закладах і в організаціях культури міста;
-забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки праці в закладах культури;
-забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;
-розглядає відповідно до чинного законодавства клопотання і вносить подання про нагородження працівників, які особливо відзначилися, державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України, застосовує інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, культурно-освітній та виробничій діяльності;
-організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і  правопорушенням серед дітей на території міста;
-забезпечує здійснення на території міста профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню  дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей сім’ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
-надає структурним підрозділам Куп’янської міської ради, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, у межах своєї компетенції, практичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля  у вирішенні питань соціального захисту  дітей та профілактики правопорушень серед  них;
-подає пропозиції до регіональних місцевих програм, планів і прогнозів у частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобіганню вчиненню ними правопорушень;
-забезпечує, у межах своєї компетенції, контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах,  організаціях усіх форм власності;
-здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних загальноосвітніх закладах міста та за місцем  проживання, захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в таких сім’ях;
-бере участь у правовому вихованні  дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами, сприяє їх працевлаштуванню;
-проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення і  обліку осіб, які втягують  дітей в антигромадську діяльність;
-організовує правове, соціально-психологічне консультування  дітей та їх батьків;
готує висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;
утворює, реорганізовує, ліквідує притулки для дітей, погоджує  їх утворення іншими організаціями та громадянами;
аналізує стан справ у сфері соціального захисту  дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми;
веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформлює документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування;
звертається до суду з позовами про позбавлення батьківських прав, про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав і здійснює заходи по влаштуванню залишених без батьківського піклування дітей у відповідні  лікувально-профілактичні або учбово-виховні заклади;
разом з міським відділом освіти сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає  заходів для захисту прав  та інтересів  дітей, які виховуються  в сім’ях опікунів, закладах освіти для неповнолітніх, інших закладах, у тому числі приватних, і потребують соціальної допомоги та реабілітації;
виявляє, разом з іншими підрозділами міської ради, органами внутрішніх справ, соціальними службами та за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
організовує і здійснює разом з  іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах  дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність та проводить профілактику правопорушень серед  дітей;
разом з міським відділом освіти, іншими структурними підрозділами Куп’янської міської ради, органами внутрішніх справ, соціальними службами для сім’ї,  дітей та молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей, які виховуються в сім’ях, в опікунів  чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку дітей, які залишили заклади освіти чи потребують допомоги у працевлаштуванні, та вживає заходів до їх влаштування;
здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю  дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
залучає  до реалізації міських програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні  та інші громадські організації;
приймає, у встановленому порядку, рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні  речовини, а також тих, які за станом здоров’я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації
розробляє і подає  на  розгляд міському голові пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих йому закладів;
готує та подає, в установленому порядку, статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;
забезпечує розгляд, в установленому порядку, звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління;
проводить інформаційно-роз’яснювальну  роботу, в межах своєї компетенції, через засоби масової інформації;
забезпечує виконання національних, державних, галузевих, міжгалузевих та регіональних програм  поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
здійснює координацію роботи інших структурних  підрозділів Куп’янської міської ради, в межах своєї компетенції,з організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового та патріотичного виховання дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї;
розробляє і подає на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища  дітей, молоді, жінок і сім’ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
готує і подає, в установленому порядку, відповідну статистичну звітність;
залучає жіночі, дитячі, молодіжні, інші громадські  та благодійні організації до виконання соціальних програм і заходів стосовно дітей, молоді,  жінок та сім’ї;
залучає підприємства, установи, організації міста з метою надання соціальної підтримки для дітей, молоді, жінок, сім’ї;
залучає дитячі, молодіжні, жіночі, сімейні заклади соціального спрямування до виконання соціальних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
вживає, в межах своїх повноважень, заходів до  пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення через друковані та інші засоби масової інформації  з питань, що належать до його компетенції, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;
здійснює, в межах своїх повноважень, розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем дітей, молоді, сімей;
сприяє, в межах своєї компетенції, працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів, трудових загонів тощо;
забезпечує  організацію і бере  участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;
здійснює, в межах своєї компетенції, заходи щодо збереження репродуктивного здоров’я населення, заохочування народжуваності, соціального і правового захисту материнства, батьківства та дитинства;
розглядає, в установленому порядку, заяви, звернення і скарги громадян з питань сім’ї, жінок, дітей і молоді і вживає заходів до усунення причин, що їх породжують;
виконує інші функції згідно  з покладеними на нього завданнями, відповідно до чинного законодавства України.
бере участь у виконання загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
створює спеціалізовані формування та забезпечує їх функціонування;
залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху;
проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;
забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;      
-здійснює загальне керівництво фізичною культурою та спортом у місті;
-розробляє та вносить, в установленому порядку, до органів місцевого самоврядування проект регіональних комплексних та цільових програм з питань фізичної культури та спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення в місті;
-бере участь у розробленні проекту бюджету міста та міської програми економічного та соціального розвитку, фінансування закладів, установ та об’єктів фізкультурно-оздоровчого, спортивного призначення, розташованих на території міста;
3.2 Забезпечує:
формування календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, відповідно до календарного плану спортивних змагань міста;
проведення заходів, затверджених у календарних планах навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту;
організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності процесу;
організовує виконання нормативно-правових актів з питань фізичної культури та спорту, відповідних розпоряджень голови обласної державної адміністрації та міського голови, здійснює контроль за їх реалізацією в межах його компетенції;
готує та подає, в установленому порядку, статистичну звітність щодо стану фізичної культури та спорту в місті;
-здійснює функції координатора з реалізації державної політики в галузі фізичної культури та спорту в місті;
-розробляє місцеві програми, спрямовані на реалізацію в місті Державних програм стосовно фізичної культури та спорту, розвитку видів спорту, здійснює заходи щодо їх поширення в місті;
-веде необхідний облік по роботі з фізичної культури та спорту, реєструє міські спортивні рекорди та досягнення, подає обласному управлінню, в установленому порядку, відповідні документи для затвердження спортивних рекордів та присвоєння тренерських категорій;
-здійснює, в установленому порядку, нагородну діяльність щодо спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури і спорту, порушує клопотання про їх нагородження, присвоєння почесних звань та категорій;
-вивчає потребу в спеціалістах галузі в місті, організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів платних груп і секцій;
-бере участь у розробці проектів планів, програм соціально-економічного розвитку міста, вносить на розгляд Куп’янської міської ради проекти та плани розвитку фізичної культури та спорту, фінансове та матеріальне забезпечення галузі в місті;
-вносить пропозиції до Куп’янської міської ради щодо інвестування розвитку фізичної культури та спорту в місті, умов оподаткування, визначення особливостей приватизації (передачі) об’єктів фізкультурно-оздоровчого та рекреаційного призначення;
-забезпечує реалізацію антимонопольної політики у сфері фізичної культури та спорту;
-контролює та координує підготовку збірних команд міста з видів спорту та з масових видів спорту, їх участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
-залучає до розв’язання нагальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські об’єднання, товариства фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;
-забезпечує надання, в установленому порядку, обласним федераціям інформації та документації відповідних низових організацій;
-сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху в місті ;
-спільно з зацікавленими організаціями проводить роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл та мережі спортивних клубів на території міста; контролює організацію в них учбово-тренувального процесу;
-може створювати, за погодженням з обласним управлінням з питань фізичної культури та спорту та Куп’янською міською радою, структурні підрозділи Управління, учбові заклади, визначати і планувати розвиток пріоритетних видів спорту в регіоні;
-забезпечує організацію самодіяльного масового спору, спорту інвалідів, організує надання закладами фізичної культури та спорту оздоровчих послуг населенню, в тому числі і платних, та вживає заходи до їх розширення;
-координує діяльність та надає методичну і практичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу та виховної роботи серед спортсменів, збірних команд міста з участі в змаганнях різного рівня;
-бере участь у підготовці проектів договорів та угод регіону, укладає угоди міжвідомчого характеру, забезпечує їх реалізацію;
-організує, відповідно до законодавства України, проведення спортивних лотерей;
-в установленому порядку здійснює інформаційно-пропагандистську, рекламну діяльність;
-визначає розташування, веде облік суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги населенню у сфері фізичної культури та спорту, та подає управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної держадміністрації пропозиції щодо надання їм ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
-у встановленому порядку здійснює фінансування установ та організацій, віднесених до сфери його управління, забезпечує контроль за станом фінансової та виконавчої дисципліни, обліку і звітності;
-призначає на посади і звільняє з посад, за узгодженням з міським головою, керівників підпорядкованих організацій, відповідно до чинного законодавства України.
-здійснює контроль за технічним станом, ефективним і цільовим використанням об’єктів спортивно-оздоровчого та рекреаційного призначення;
-застосовує дисциплінарні стягнення до керівників структурних установ та організацій, віднесених до сфери його управління, подає пропозиції щодо дискваліфікації спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних звань та прав на проведення суддівської діяльності ( до спортсменів, тренерів та інших працівників галузі фізичної культури та спорту - за порушення правил змагань, договорів, контрактів, а також за дії, що завдають шкоди розвитку українського спорту).
-сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну та консультаційну методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчого та спортивного спрямування або їх об’єднанням;
-забезпечує своєчасний розгляд, в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходи, спрямовані на усунення причин, що їх породжують;
3.3 Надання платних послуг населенню:
У сфері культурно - освітньої діяльності:
проведення виставок, екскурсій, театральних та музичних постановок, концертів, інших видовищ, контроль за діяльністю артистичних груп, труп та окремих артистів, проведення фестивалів, естрадних шоу, демонстрацій кінофільмів, тощо;
-навчання у школах, студіях, заняття в літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей, у гуртках гри на музичних інструментах, співу, акторської майстерності, класичного, народного, бального та сучасного естрадного танцю, кіно, фото, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, краєзнавства, тощо;
навчання на курсах:
крою та шиття, в'язання, вишивки, малювання, моделювання одягу,
кулінарії, машинопису, стенографії, палітурної справи, тощо;
технічної творчості, комп'ютерної підготовки;
фізкультурно-оздоровчих напрямків, груп ритмічної гімнастики, груп
здоров'я, тощо;
участь у любительських об'єднаннях та клубах за інтересами
(технічних, художніх, природничо-наукових, колекційних, за професіями, тощо).
Проведення культурно-мистецьких заходів:
1) спектаклів і концертів художньої самодіяльності;
2) театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, урочистостей, виставок книг і творів образотворчого мистецтва;
3) надання послуг під час проведення презентації фірм, банків, організацій, установ, тощо;
4) рекламування торгівельних марок;
5) демонстрації сучасних моделей одягу, виробів підприємств (тканин, меблів, виробів харчової промисловості, тощо);
6) вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, балів, дискотек;
7) тиражування, в установленому порядку нот, записів на магнітних носіях (платівок, компакт-дисків, магнітних стрічок ), записів програмного забезпечення комп'ютерів;
8) розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організацій, приватних осіб;
користування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, що
передбачають грошову винагороду), настільними і комп'ютерними відео - іграми,
більярдами,   тирами,   дитячими   містечками   безпеки   руху,   аудіовізуальним обладнанням для показу фільмів, переглядовими залами відеотек, тощо;
Додаткові бібліотечні послуги:
1) позачергове користування літературою підвищеного попиту під заставу,
нічний абонемент, продовження терміну користування документами, резервування
документів;
2) користування журналами і каталогами мод;
3) складання бібліографічних списків курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, підприємств, установ, організацій;
4) інформаційно-бібліографічне обслуговування підприємств, установ і організацій та приватних осіб;

5) підготовка фактографічних, аналітичних довідок;
6) продаж організаціям і громадянам невикористаної літератури з резервних і обмінних фондів бібліотек;
7) користування міжбібліотечним абонементом ( пересилання документів ), дистанційний інтерактивний доступ до баз даних;
8) надання послуг в оформленні реєстраційних документів користувачів бібліотек.
У сфері побутових послуг:
1) ремонт побутових приладів та обладнання телевізійної, аудіо та,
відеоапаратури;
2) прокат музичних інструментів, нотної літератури, культурно-
спортивного інвентарю, звукової і відеотехніки, сценічних костюмів, взуття,
театрального реквізиту, інструментів і побутової техніки для технічної творчості,
платівок, магнітофонних і відеокасет із записами, експозиційного обладнання
(вітрини, щити, експозиційні столи, тощо);
3) фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання з книжок, брошур,
газет, журналів, документів з фондів бібліотек;
4) -виготовлення фонограм для концертів і спектаклів, копій звукозапису (фонограм) музичних творів з фонотеки управління культури, його підрозділів, надання послуг студій звукового і відеозапису;
5) -надання підприємствам, установам і організаціям в оренду приміщень культурно-освітніх закладів для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких, громадських заходів, презентацій, тощо;
6) -надання платних послуг в приміщеннях культурно-освітніх громадських заходів;
7) -послуги з паркування автомобілів та інших транспортних засобів;
У сфері спортивної діяльності:
1) ведення платних гуртків та секцій;
2) проведення спортивних змагань за рахунок турнірних внесків;
3) навчання на курсах підвищення кваліфікації інструкторів та тренерів з атлетичної гімнастики, шейпінгу, парусного спорту тощо;
4) здача в оренду приміщень спортивних споруд.
У сфері видовищних заходів:
1) проведення спортивно-театралізованих свят, конкурсів;
2) надання організаційно-методичної допомоги в проведенні професійних та ювілейних свят.
У сфері інших послуг:
1) видання газет;
2) організація та проведення спортивних лотерей;
3) надання платних послуг у паркуванні авто та водного транспорту;
4) надання послуг населенню по ремонту приладів та обладнання;
5) виготовлення та реалізація спортивних товарів;
6) ремонт, настройка і налагодження музичних інструментів світлової, звукової та відеоапаратури;
7) ремонт і реставрація нерухомих пам'яток історії та культури;
8) виготовлення та установка охоронних знаків на пам'ятниках
археології, охоронних дощок на історико-меморіальних будинках, складання
проектів охоронних зон на всі види пам'яток;
9) роботи та послуги підприємств (виготовлення та ремонт обладнання атракціонів, музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних костюмів, гримерні послуги, автотранспортні послуги);
10) роздрібна торгівля сувенірами, виробами народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва в неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках);
11) виготовлення та реалізація товарів народного споживання, квітів і квіткової продукції, продаж і переробка деревини.
12) виготовлення та розповсюдження рекламної продукції.
3.4 Управління має право:
-вносити пропозиції органам місцевого самоврядування щодо фінансування закладів культури, брати участь у формуванні бюджету міських закладів культури;
-здійснювати загальне керівництво закладами культури, що належать до сфери його управління, їх матеріально-фінансове забезпечення. Аналізувати їх роботу, одержувати необхідні дані від структурних підрозділів з питань, що входять до компетенції управління культури;
-безкоштовно одержувати матеріальні цінності у т.ч. будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, тощо, від державних підприємств і організацій, благодійних фондів та від окремих осіб;
-проводити закупівлю необхідних для здійснення його діяльності обладнання, сировини, матеріалів, інших матеріальних цінностей в установленому порядку, а також вільно реалізовувати непотрібне через юридичних посередників або приватних осіб;
-брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться Куп'янською міською радою та обласним управлінням культури;
-приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами громадянами;
-отримувати, в установленому порядку, від інших структурних підрозділів  міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від місцевих органів державної  статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
-звертатися до міського голови, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;
-перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють  діти;
-перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей;
-брати участь у розгляді судами справ щодо  дітей  і захисту їх прав та інтересів, представляти права  дітей  в суді;
-порушувати перед міським головою та органами місцевого самоврядування питання про накладення  дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах дітей;
-залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);
-скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
-укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
-порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дитини  права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією;
-проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників , розглядати їх скарги з питань, що належать до її компетенції;
-розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські  проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів  дітей, запобігання ними правопорушень;
-порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності  згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів  дітей;
-відвідувати дітей, які опинилися  у складних життєвих умовах, перебувають на обліку у службі у справах дітей, за місцем проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу;
-одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Куп’янської міської ради, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
-подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;
укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконанням покладених на нього завдань;
-проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
-вносити на розгляд Куп’янської міської ради,  управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраці, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, пропозиції щодо подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
-перевіряти самостійно та спільно з іншими структурними підрозділами Куп’янської міської ради стан роботи з фізичної культури та спорту у закладах освіти, позашкільних закладах, за місцем проживання, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;
-здійснювати фінансування програм і проектів з питань фізичної культури та спорту;
-надавати фінансову допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об’єднанням, спортивним клубам, федераціям, секціям, тощо.
Управління, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідних органів місцевого самоврядування, а також з розташованими на території міста закладами, підприємствами та організаціями та громадськими об'єднаннями.
Має свою печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, власні бланки, інші атрибути юридичної особи. Управління є неприбутковою організацією.

IV. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

4.1 Управління очолює начальник, який, відповідно до законодавства, призначається і звільняється з посади міським головою.
4.2 Начальник управління:

здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає і розподіляє обов'язки між працівниками, визначає ступінь відповідальності працівників;
подає на затвердження міському голові в установленому порядку проект
кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та
фонду оплати праці працівників управління;
затверджує штатний розпис працівників управління, які утримується за рахунок місцевого бюджету, в межах граничної чисельності і фонду оплати праці;
встановлює працівникам розміри тарифних ставок, підрядних розцінок, посадових окладів, не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, премій, винагород, надбавок та доплат на умовах, передбачених чинним законодавством;
відповідно до чинного законодавства призначає і звільняє з роботи керівників закладів, що належать до комунальної власності, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на них;
видає у межах компетенції накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими управлінню закладами і посадовими особами, готує проекти розпоряджень і доручень міського голови, організовує та контролює їх виконання;
забезпечує підготовку звітів, інформації з питань, що відносяться до компетенції управління;
контролює ведення діловодства в управлінні, організує збереження майна та документації управління;
організує створення нових структур для впровадження прогресивних форм та методики культурно-освітньої роботи;
розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління;
планує роботу управління та організує її виконання;
затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з закладами
культури, фондами, благодійними організаціями, тощо.

4.3 Під час відсутності начальника управління його обов'язки покладаються на заступника начальника управління.

4.4 Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, державних та обласних субвенцій, спеціальних коштів, в тому числі:
кошти від продажу квитків за реалізацію творчої продукції, інших
видів культурної і дозвільної діяльності і надання платних послуг населенню;
надходжень за виконання робіт (послуг), проведення заходів по
договорам з державними, кооперативними і громадськими підприємствами,
організаціями, установами, приватними особами;
доходи від платного кіно та відеопоказу та прокату;
надходження від здачі в оренду приміщень, технічних засобів, обладнання та від надання платних послуг населенню;
надходження з фондів розвитку культури і мистецтва на виконання
соціально-творчих замовлень;
безкоштовні або благодійні внески підприємств, кооперативів, громадських
організацій та окремих громадян;
інші джерела, не заборонені законодавчими актами України;
з продажу майна.

4.5    Структура, загальна чисельність і фонд оплати праці працівників управління затверджується Куп’янською міською радою Харківської області.

4.6  Накази начальника управління, видані з порушенням законодавства, або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, або оскаржені у судовому порядку.
        
V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1    Припинення діяльності Управління може бути проведене шляхом
реорганізації або ліквідації після прийняття відповідного рішення Куп'янською
міською радою Харківської області.

5.2 Майно, що було в користуванні Управління після його ліквідації або реорганізації перерозподіляється за відповідним рішенням Куп'янської міської ради Харківської області.

5.3 Управління вважається ліквідованим з моменту його виключення з Державного реєстру.

Переглядів: 227
Дата публікації: 19:39 06.02.2017
Начальник

Лаптєв Максим Вікторович

Анонс подій
24.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
25.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
26.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
11:00 - Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:26.06.2018 11:00 Місце проведення:Міська бібліотека №3
Докладніше
Поточна діяльність
Стрічка подій:

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте п ...

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте покладання квітів до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять»

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур ...

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур першого туру Першості міста з футболу серед КФК та груп здоров’я футбольного сезону 2018 року. У рамках туру зустрілися команди «КМКК», «Джокер», «Ніка» та «Арсенал». Результати двобоїв наступні: «КМКК» ₰ «Ніка» - 8 : 0, «Джокер» ₰ «Арсенал» - 6 : 0. За підсумками першого кола замикає трійку лідерів «Трансгаз», середня позиція у «КМКК», переможцями став «Джокер». У «Ніки», «Арсеналу» та «Радуги» IV, V та VI місця, відповідно.
Ігри другого кола Першості стартують 13 вересня, то ж у команд-учасниць є час для відпочинку та підготовки до успішного завершення Першості.
Бажаємо всім учасникам Першості позитивних вражень від літнього відпочинку та наснаги на шляху до нових перемог.

Директор КУФКС «МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» А.Ф.Москаленко.

15.06.2018р. 10:00 - 15.06.2018р. 10:30 В КДМШ № 3 відбулась нарада при директорові ...

15.06.2018р. 10:00 - 15.06.2018р. 10:30 В КДМШ № 3 відбулась нарада при директорові

Наше місто здавен славиться своїми спортивними традиціями. У Куп’янську люблять спорт взагалі, про що свідчить різноманіття видів спорту, як ...

Наше місто здавен славиться своїми спортивними традиціями. У Куп’янську люблять спорт взагалі, про що свідчить різноманіття видів спорту, які культивуються на Куп’янщині, але особливе ставлення все ж таки було і залишається до футболу. І крім бажання грати у футбол в місті є і спортивні споруди, на яких створені всі умови, як для гравців, так і для вболівальників. І футбольний газон, визнаний одним з найкращих в Харківській області, в нас теж є. Розташована ця справжня мрія будь-якого футболіста на центральній споруді нашого міста – стадіоні МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак», і викохана вона протягом п’яти останніх років дбайливими руками згуртованого колективу споруди під керівництвом А.Ф.Москаленка. То ж і не дивно, що саме на цьому газоні 15 червня зустрілись півфіналісти та фіналісти Чемпіонату Харківської області серед ДЮСШ 2017-2018 навчального року.
Проходили дитячі футбольні баталії під егідою Харківської обласної федерації футболу, яку очолює заступник голови ХОДА Віктор Коваленко. За головний трофей Чемпіонату боролися команди з різних районів Харківщини, Краснограда, Краснокутська, Дворічної. Футбольним двобоям передувала урочиста церемонія відкриття, в ході якої бойовий дух учасникам фінішної прямої Чемпіонату майстерно підняли чарівні представниці колективу «Шалунішки».
Не може не радувати, що на висоті цього дня були наші юні земляки – вихованці ФК «Мрія ЮФК», команда U-17 (тренери І.Г.Сіроштан та С.В.Загоруйко), яка у півфіналі буквально розгромила команду з Краснограда з красномовним рахунком 5:0. І зовсім не важливо, чи то спортивна фортуна віддала перевагу господарям, чи то присутність серед гравців U-17 представниці прекрасної половини людства врятувала своєю вродою не тільки світ, а і футбол, головне, що наші вийшли до фіналу. За право стати бронзовим призером Чемпіонату боролись Краснокутськ та Красноград. Рахунок двобою 1:0 на користь гостей з Краснокутська. Опонентом наших земляків у фіналі стала команда дворічанської ДЮСШ. Володарем головного трофею стали куп’янчани, яких до перемоги привели блискавичні голи Олега Пономарьова та Ігора Лисяка. Майстерно зіграла і оборона U-17, залишивши свої ворота недоторканими.
Щирі вітання юним мріївцям та їхнім наставникам. Окрема подяка вболівальникам, які емоційно та галасно підтримували юних футболістів. Міцно тиснемо руки призерів Чемпіонату.
Нагороди знайшли своїх володарів, кожен отримав безцінний досвід, а в історію куп’янського футболу вписана ще одна яскрава сторінка.

Відділ фк та спорту УКМС.

13.06.2018р. 10:00 - 13.06.2018р. 11:00 В фойє 1 та 2 поверхи ПК відбулась інтерактивна зона «Моя батьківщина – Куп’янщина» ...

13.06.2018р. 10:00 - 13.06.2018р. 11:00 В фойє 1 та 2 поверхи ПК відбулась інтерактивна зона «Моя батьківщина – Куп’янщина»

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур ...

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур першого туру Першості міста з футболу серед КФК та груп здоров’я футбольного сезону 2018 року. У рамках туру зустрілися команди «КМКК», «Джокер», «Ніка» та «Арсенал». Результати двобоїв наступні: «КМКК» ₰ «Ніка» - 8 : 0, «Джокер» ₰ «Арсенал» - 6 : 0. За підсумками першого кола замикає трійку лідерів «Трансгаз», середня позиція у «КМКК», переможцями став «Джокер». У «Ніки», «Арсеналу» та «Радуги» IV, V та VI місця, відповідно.
Ігри другого кола Першості стартують 13 вересня, то ж у команд-учасниць є час для відпочинку та підготовки до успішного завершення Першості.
Бажаємо всім учасникам Першості позитивних вражень від літнього відпочинку та наснаги на шляху до нових перемог.

Директор КУФКС «МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» А.Ф.Москаленко.

12.06.2018р. 10:00 - 12.06.2018р. 11:00 В фойє 1 та 2 поверхи ПК відбувся правовий дартс «Права людини починаються з прав дитини» ...

12.06.2018р. 10:00 - 12.06.2018р. 11:00 В фойє 1 та 2 поверхи ПК відбувся правовий дартс «Права людини починаються з прав дитини»

Докладніше
Пошук
Версія для слабо- зорих