Заклади | Заклади відділу молодіжної політики | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі — центр) — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

Центр належить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка складається з Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (регіонального) та районних, міських, районних у містах (місцевих) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що здійснюють діяльність на території Харківської області.

 

2. Центр у роботі може використовувати повне та скорочене найменування.

 

2.1. Повне найменування Центру:

 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.2. Скорочене найменування Центру:

 

ЦСССДМ Куп’янської міської ради.

 

2.3. Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).

 

2.4. Вид економічної діяльності: державне управління загального характеру.

 

2.5. Місцезнаходження (юридична адреса) Центру:

 

63701, Харківська обл., місто Куп’янськ, вулиця 1 Травня, будинок 6.

 

3. Повноваження щодо  утворення, реорганізації та ліквідації центру належить Куп'янській міській раді, Центр входить до сфери її управління і підпорядковується її виконавчому комітету.

 

Діяльність центру спрямовується управлінням праці та соціального захисту населення Куп'янської міської ради Харківської області.

 

Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Положення про Центр, штатний розпис Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується в установленому порядку Куп’янською міською радою.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 

5. Центр створений Куп'янською міською радою Харківської області (рішення ХХІ сесії Куп'янської міської ради ХХІІІ скликання від 08.06.2001р.)

6. Центр є юридичною особою без права здійснення самостійної фінансової діяльності, знаходиться в оперативному підпорядкуванні управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради Харківської області, обслуговується відділом кадрів та централізованою бухгалтерією управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради Харківської області в частині розрахунків по оплаті праці працівників та перерахунку в бюджет податків, зборів, обов’язкових та поточних платежів і не має власного рахунку в банку, має печатку із зображенням Державного герба України та штамп із своїм найменуванням.

 

7. Основними принципами діяльності центру є:

 

законність;

 

соціальна справедливість;

 

доступність та відкритість;

 

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

 

додержання і захист прав людини;

 

адресність та індивідуальний підхід;

 

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

 

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

 

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

 

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

8. Основними завданнями центру є:

 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

 

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

 

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

9.  Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) здійснює заходи щодо:

 

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

 

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

 

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

 

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

 

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

 

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

 

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

 

5) здійснює заходи по організації та проведенню оздоровлення дітей пільгових категорій;

 

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

 

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Харківському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

10. Центр має право:

 

вносити Мінсоцполітики, Куп'янській міській раді та її виконавчим органам пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

 

подавати пропозиції до проектів бюджету Куп’янської міської ради з питань, що належать до їх компетенції;

 

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

 

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

 

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

11. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради.

 

12. Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

13. Директор центру:

 

здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 

надає пропозиції щодо складання в установленому порядку штатного розпису Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Міністерством соціальної політики України;

 

затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

 

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

 

пропонує призначення на посаду та звільнення з посади працівників Центру;

 

надає пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

 

14. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті, за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

15. Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

16. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються рішенням  Куп'янської міської ради Харківської області у складі управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради.  

 

17. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Переглядів: 110
Дата публікації: 14:19 13.09.2017
Начальник

Лаптєв Максим Вікторович

Анонс подій
25.04.2018
26.04.2018
10:00 - Тематичний мітинг та покладання квітів до пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії з нагоди 32-ї річниці аварії на ЧАЕС «Чорна хмара України» Тематичний мітинг та покладання квітів до пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії з нагоди 32-ї річниці аварії на ЧАЕС «Чорна хмара України» Організатор:Пухлич Р.І. Осадча І.А. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А Час проведення:26.04.2018 10:00 Місце проведення:Меморіальний комплекс
15:00 - Нагородження переможців Конкурсу «Біль і подвиг Чорнобиля» Нагородження переможців Конкурсу «Біль і подвиг Чорнобиля» Організатор:Відп. Осадча І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:26.04.2018 15:00 Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
27.04.2018
день - Тематична міні-виставка «Куп’янчани – Герої Радянського Союзу - ювіляри» Тематична міні-виставка «Куп’янчани – Герої Радянського Союзу - ювіляри» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Рябих С.С. Учасники: всі бажаючі Час проведення:27.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:увідна зала цокольного поверху міського краєзнавчого музею
17:00 - Показ музичної вистави “Незнайка и его друзья” Показ музичної вистави “Незнайка и его друзья” Організатор:Давиденко О.І. Ревека С.Л. Час проведення:27.04.2018 17:00 Місце проведення:КДМШ № 3
Докладніше
Поточна діяльність
Стрічка подій:

22.04.2018р. 00:00 - 22.04.2018р. 00:30 В м.Харків пройшли відвідування гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу ...

22.04.2018р. 00:00 - 22.04.2018р. 00:30 В м.Харків пройшли відвідування гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж”

22.04.2018р. - 22.04.2018р. За розкладом оргкомітету конкурсу відбувся гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких ...

22.04.2018р. - 22.04.2018р. За розкладом оргкомітету конкурсу відбувся гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж»

21.04.2018р. 16:00 - 21.04.2018р. 16:30 В міському будинку культури пройшли танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» ...

21.04.2018р. 16:00 - 21.04.2018р. 16:30 В міському будинку культури пройшли танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

21.04.2018р. - 21.04.2018р. В КЗ “Харківській гуманітарно-педагогічній академії” відбулась участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарова ...

21.04.2018р. - 21.04.2018р. В КЗ “Харківській гуманітарно-педагогічній академії” відбулась участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина”

20.04.2018р. 16:00 - 20.04.2018р. 16:00 В КДМШ № 3 пройшли прослуховування програм учнів випускного класу ...

20.04.2018р. 16:00 - 20.04.2018р. 16:00 В КДМШ № 3 пройшли прослуховування програм учнів випускного класу

20.04.2018р. 12:00 - 20.04.2018р. 12:30 В КДМШ № 3 відбулась нарада при директорові
Обговорення поточних питань з навчально-виховної, ме ...

20.04.2018р. 12:00 - 20.04.2018р. 12:30 В КДМШ № 3 відбулась нарада при директорові
Обговорення поточних питань з навчально-виховної, методичної та позашкільної роботи


20 квітня в смт. Пісочин відбулися змагання з волейболу (чоловіки) за програмою обласної Спартакіади з видів спорту серед районів області та ...

20 квітня в смт. Пісочин відбулися змагання з волейболу (чоловіки) за програмою обласної Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення. Наше місто за заході представляла збірна команда у складі: Кирило Богданов, Дмитро Руденко, Юрій Ткачов, Роман Тепляков, Валентин Злодєєв, Дмитро Лук’янов, Євген Бондаренко та Юрій Тепляков.
До участі у змаганнях заявились 16 команд, які були поділені на 4 групи. У групі з куп’янчанами змагалися команди Лозової, Зміївського та Вовчанського районів. У двобої з командою Вовчанського району перемога була за нашими земляками – 2 : 0. Рахунок по партіям 15 : 12, 15 : 12. У зустрічі з лозівчанами куп’янська волейбольна дружина продублювала попередній переможний результат – 2 : 0. Гра була дуже напружена та рівна за силами, про що свідчать результати партій – 15 : 14 та 15 : 14 на користь наших. Остаточний рахунок зустрічі «Куп’янськ»-«Зміївський район» - 2 : 0 на користь волейболістів нашого міста (15 : 14, 15 : 9). У півфіналі куп’янська збірна поступилася Балаклійському району з рахунком 1 : 2. Перемога у фінальному двобої з ізюмчанами дозволила нашим землякам замкнути трійку лідерів. Боротьба за І місце точилася між Балаклійським та Харківським районами. З рахунком 2 : 0 перемогу виборола балаклійська збірна, до арсеналу якої і відправився головний трофей змагань. Всіх призерів відзначили медалями та грамотами.
Користуючись нагодою хочеться висловити слова щирої вдячності за фінансову підтримку та активну життєву позицію директору РЦ «Куп’янськ» ХРДАТ СГ «ТАС» (приватне) Л.Г.Сизоновій, керівнику ТОВ «Алєко» Ю.О.Бондаренку та директору ПП «Торговий дім «Ліга»» О.О.Щербаченку.

Відділ фізкультури та спорту УКМС.

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар» ...

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар»

Докладніше
Пошук
Версія для слабо- зорих