Заклади | Заклади відділу молодіжної політики | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі — центр) — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

Центр належить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка складається з Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (регіонального) та районних, міських, районних у містах (місцевих) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що здійснюють діяльність на території Харківської області.

 

2. Центр у роботі може використовувати повне та скорочене найменування.

 

2.1. Повне найменування Центру:

 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.2. Скорочене найменування Центру:

 

ЦСССДМ Куп’янської міської ради.

 

2.3. Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).

 

2.4. Вид економічної діяльності: державне управління загального характеру.

 

2.5. Місцезнаходження (юридична адреса) Центру:

 

63701, Харківська обл., місто Куп’янськ, вулиця 1 Травня, будинок 6.

 

3. Повноваження щодо  утворення, реорганізації та ліквідації центру належить Куп'янській міській раді, Центр входить до сфери її управління і підпорядковується її виконавчому комітету.

 

Діяльність центру спрямовується управлінням праці та соціального захисту населення Куп'янської міської ради Харківської області.

 

Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Положення про Центр, штатний розпис Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується в установленому порядку Куп’янською міською радою.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 

5. Центр створений Куп'янською міською радою Харківської області (рішення ХХІ сесії Куп'янської міської ради ХХІІІ скликання від 08.06.2001р.)

6. Центр є юридичною особою без права здійснення самостійної фінансової діяльності, знаходиться в оперативному підпорядкуванні управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради Харківської області, обслуговується відділом кадрів та централізованою бухгалтерією управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради Харківської області в частині розрахунків по оплаті праці працівників та перерахунку в бюджет податків, зборів, обов’язкових та поточних платежів і не має власного рахунку в банку, має печатку із зображенням Державного герба України та штамп із своїм найменуванням.

 

7. Основними принципами діяльності центру є:

 

законність;

 

соціальна справедливість;

 

доступність та відкритість;

 

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

 

додержання і захист прав людини;

 

адресність та індивідуальний підхід;

 

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

 

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

 

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

 

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

8. Основними завданнями центру є:

 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

 

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

 

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

9.  Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) здійснює заходи щодо:

 

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

 

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

 

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

 

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

 

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

 

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

 

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

 

5) здійснює заходи по організації та проведенню оздоровлення дітей пільгових категорій;

 

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

 

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Харківському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

10. Центр має право:

 

вносити Мінсоцполітики, Куп'янській міській раді та її виконавчим органам пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

 

подавати пропозиції до проектів бюджету Куп’янської міської ради з питань, що належать до їх компетенції;

 

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

 

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

 

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

11. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради.

 

12. Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

13. Директор центру:

 

здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 

надає пропозиції щодо складання в установленому порядку штатного розпису Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Міністерством соціальної політики України;

 

затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

 

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

 

пропонує призначення на посаду та звільнення з посади працівників Центру;

 

надає пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

 

14. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті, за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

15. Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

16. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються рішенням  Куп'янської міської ради Харківської області у складі управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради.  

 

17. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Переглядів: 16
Дата публікації: 14:19 13.09.2017
Начальник

Лаптєв Максим Вікторович

Анонс подій
24.01.2018
10:00 - Відвідування семінарських занять за участю викладачів ХМУ ім.Б.М.Лятошинського Новічкової Т.В., Копелюка О.О.”Формоутворення в класичній сонаті – важливе складове розуміння та втілення змісту твору” Відвідування семінарських занять за участю викладачів ХМУ ім.Б.М.Лятошинського Новічкової Т.В., Копелюка О.О.”Формоутворення в класичній сонаті – важливе складове розуміння та втілення змісту твору” Організатор:викладачі класу фортепіано Час проведення:24.01.2018 10:00 Місце проведення:Харківське музичне училище ім.Б.Лятошинського /м.Хар
16:00 - І етап VIII Обласного конкурсу юних виконавців на класичній гітарі ім. В. Петрова І етап VIII Обласного конкурсу юних виконавців на класичній гітарі ім. В. Петрова Організатор:Директор школи Акентьєва Н. А. Час проведення:24.01.2018 16:00 Місце проведення:Зал ДМШ№1
25.01.2018
26.01.2018
Докладніше
Поточна діяльність
Стрічка подій:

22.01.2018р. 10:00 - 22.01.2018р. 11:00 В парку Т.Г.Шевченка пройшов урочистий мітинг та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з наго ...

22.01.2018р. 10:00 - 22.01.2018р. 11:00 В парку Т.Г.Шевченка пройшов урочистий мітинг та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди Дня Соборності України

МІСЬКИЙ ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»-«СПАРТАК» ЗВІТУЄ.

Минулого вік-енду в спортивній залі ПК ім. В.І.Кошелєва стартувала Першість міста ...

МІСЬКИЙ ЦЕНТР «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»-«СПАРТАК» ЗВІТУЄ.

Минулого вік-енду в спортивній залі ПК ім. В.І.Кошелєва стартувала Першість міста з міні-футболу з нагоди річниці визволення міста Куп’янськ від фашистських загарбників.
До участі у міні-футбольних баталіях заявились 10 місцевих команд: «Джокер», «КМКК», «Арсенал», «Дружище», «Sto₰Er», «Мрія», «СтройАнгар», «Трансгаз», «Ніка» та «Локомотив». Третій рік поспіль достойним конкурентом місцевих команд виступають гості з Борової – команда «Трактор», справжня любов до футболу та яскрава самобутня гра якої заслуговано завоювали симпатії чималої армії куп’янських вболівальників. Всі вже засвоїли, якщо на полі «Трактор», гра буде видовищна.
Загалом в рамках Першості цьогоріч відбудеться 9 турів. 21 січня о 12.00 стартував перший тур. Відкрили змагальні будні двомісячної історії Першості «Джокер» та «КМКК». Перемога за молочниками, рахунок зустрічі 6 : 2. Другими за звання кращого змагалися футбольні дружини «Арсенал» та «Дружище». В ході цієї зустрічі, вибачте за тавтологію, в арсеналі «Арсеналу» виявилось замало злагодженості та запалу, тому і результат двобою говорить сам за себе – 4 : 1 на користь нової учасниці Першості - команди «Дружище», яка тримала в напрузі свого опонента з перших до останніх хвилин зустрічі та завоювала прихильність багатьох вболівальників. Третіми на футбольну арену Палацу культури вийшли команди «Sto₰Er» та «Мрія». Слід зауважити, що команда «Мрія», не дивлячись на менший досвід, вчинила достойний опір багаторазовому чемпіону Куп’янщини - команді «Sto₰Er», зірковий склад якої говорить сам за себе: брати Микола та Дмитро Лебідь, Олександр Паляничка, Володимир Нетьосов, Сергій Чурсанов, Ян Лук’янов, Олексій Книш, Олег Карєлов. Рахунок зустрічі – 11 : 0 на користь зіркового досвіду. Напруженим, емоційним та багатим на яскраві моменти був і двобій між «СтройАнгаром» і «Трансгазом», але злагоджена гра стройангарівців дванадцятим влучним ударом розставила всі крапки над «і», рахунок зустрічі – 12 : 5. Завершила перший етап Першості зустріч команд-землячок із селища залізничників, в якій спортивна фортуна віддала перевагу команді «Ніка». Згуртована гра Дениса Циби, Ярослава Шийки, Кирила Сухомлінова, Олега Сіроштана, Устина Васильця, Антона Руденка та Антона Маслінікова привели свою команду до перемоги з рахунком 6 : 2.
Слова щирої вдячності від міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» суддівській бригаді цьогорічної Першості. Два тезки – Сергій Василець та Сергій Романенко з першої до останньої секунди першого туру відпрацювали дуже професійно, як то кажуть, без сучка – без задоринки. Спокійно, виважено, уважно, на високому рівні. Жодного нарікання з боку команд. Жодного емоційного вигуку «Суддю на мило» від вболівальників.
За активну життєву позицію та любов до футболу дякуємо засновникам куп’янської мережі «Дружище» В.П.Приймаку та В.С.Мусієнку за нову яскраву однойменну команду.
Окрема подяка директору ФК «Мрія ЮФК» І.Г.Сіроштану за розуміння та дуже доречну допомогу в проведенні цьогорічної зимової Першості, а також колективу ПК ім. Кошелєва на чолі з Л.І.Піддубною за гостинність та чисте приміщення для проведення футбольних двобоїв.
Ігри наступного туру відбудуться 28 січня з 12.00, згідно затвердженого Календарю. Місце проведення – спортзала ПК ім. Кошелєва селища Ківшарівка. Запрошуємо всіх прихильників футболу обов’язково відвідати недільного дня Ківшарівку та підтримати своїх фаворитів.
Всі на футбол, бо він того вартий!

Директор МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» А.Ф.Москаленко.

20.01.2018р. 16:00 - 20.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 пройшли танцювальні вечори любительського об’єднання ...

20.01.2018р. 16:00 - 20.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 пройшли танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

20.01.2018р. - 20.01.2018р. В м. Київ пройшли учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) ...

20.01.2018р. - 20.01.2018р. В м. Київ пройшли учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ)

19.01.2018р. 13:00 - 19.01.2018р. 14:00 На Центральному міському пляжі вул. Мічуріна, 98,(«Скляр») відбулось обрядове свято «Свята Хрещенськ ...

19.01.2018р. 13:00 - 19.01.2018р. 14:00 На Центральному міському пляжі вул. Мічуріна, 98,(«Скляр») відбулось обрядове свято «Свята Хрещенська вода»

19.01.2018р. - 23.01.2018р. В ОНМЦ ПК м. Харків пройшов короткотерміновий семінар з підвищення кваліфікації для викладачів класу гітари мист ...

19.01.2018р. - 23.01.2018р. В ОНМЦ ПК м. Харків пройшов короткотерміновий семінар з підвищення кваліфікації для викладачів класу гітари мистецьких шкіл

18.01.2018р. - 22.01.2018р. В міській бібліотеці №3 пройшла книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» ...

18.01.2018р. - 22.01.2018р. В міській бібліотеці №3 пройшла книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом»

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

Докладніше
Пошук
Версія для слабо- зорих