Заклади | Заклади відділу молодіжної політики | ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ молодіжної політики Управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради (далі – відділ)

є структурним підрозділом Управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради (далі – управління),

підзвітний та підпорядкований безпосередньо начальнику управління.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, начальника Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, наказами державних соціальних служб, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами управління, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ утворюється, реорганізується, ліквідується міською радою.

1.4. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу. До складу відділу входить дві служби :

- служба у справах дітей, яку очолює начальник;

- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який очолює директор.

Керівники служб призначаються начальником управління.

1.5. Права та обов’язки посадових осіб відділу регламентуються окремими посадовими інструкціями.

Порядок взаємодії працівників відділу визначається посадовими інструкціями цих працівників.

В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника управління, начальника відділу - виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

2.1. Метою відділу є забезпечення роботи управління та його структурних підрозділів, у сфері соціальної діяльності на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами.

2.2. Основними завданнями відділу є:

2.2.1. забезпечення реалізації на території Куп’янської міської ради державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді;

2.2.2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей та молоді;

2.2.3. сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань реалізації молодіжної політики;

2.2.4. надання соціальних послуг сім'ям, дітям, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (виявлення, облік, вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, за необхідністю - соціальний супровід).

2.2.5. запобігання вчиненню насильства у сім'ї, торгівлі людьми, дискримінації становища жінки у суспільному житті;

2.2.6. забезпечення формування здорового способу життя молоді;

2.2.7. сприяння розвитку співробітництва молоді;

2.2.8. патріотичне виховання молоді;

2.2.9. сприяння зайнятості та розвитку ініціатив дітей та молоді;

2.2.10. сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей та молоді;

2.2.11. проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення (підготовка друкованих видань, підготовка телевізійних програм, газетних рубрик, розповсюдження тематичної соціальної реклами, інші види діяльності) з питань, які належать до компетенції відділу та з метою популяризації роботи відділу

2.2.12. здійснення координації роботи щодо поліпшення соціального захисту дітей, створення умов для запобігання дитячій бездоглядності га профілактиці правопорушень серед дітей.

 

2.3. Служби відділу відповідно до покладених на відділ завдань:

2.3.1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) здійснює заходи по організації та проведенню оздоровлення дітей пільгових категорій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Харківському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

2.3.2. Служба у справах дітей:

1) організовує   розроблення   і  здійснення  на  території Куп’янської міської ради заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень; 
2) надає  підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє усиновленню; 
4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей; 
5) забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних   виховних   установах  ДПтС,  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених   батьківського   піклування,  у   сім'ях   опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами установами  організовує  і проводить   соціологічні дослідження,   готує  статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 
8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей, центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю; 
9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами, уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
10) розробляє   і  подає  на  розгляд  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей; 
11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок); 
12) надає      потенційним      усиновлювачам,      опікунам, піклувальникам,  батькам вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною; 
13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 
14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування; 
15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей 

в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 
16) бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей; 
17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність; 
18) розглядає в установленому порядку звернення громадян; 
19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років; 
20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 
21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 

 

3. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

3.1. Відділ молодіжної політики взаємодіє із структурними підрозділами управління, плануючи свою роботу та реалізовуючи основні завдання своєї специфіки.

3.2. Відділ співпрацює зі структурними підрозділами управління, структурними підрозділами Куп’янської міської ради, установами, організаціями та підприємствами міста, діяльність яких направлена на вирішення питань соціального та правового захисту сімей, дітей та молоді.

 

4. ПРАВА

Відділ, зокрема його служби, мають право:

4.1. Приймати з питань, що належать до їх компетенції.
4.2. Отримувати повідомлення від інших структурних підрозділів,  підприємств, установ та організацій міста,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих ними рішень.
4.3. Отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  міської ради, підприємств,  установ та  організацій  усіх  форм  власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції, а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  них завдань.
4.4. Звертатися до Виконавчого комітету Куп’янської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень. 
4.6. Порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до  спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.
4.7. Влаштовувати   дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, у  дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.
4.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей. 
4.9. Перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей  у  закладах  для  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і  закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх форм власності. 
4.10. Представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. 
4.11. Запрошувати   для   бесіди батьків або опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення прав дітей,  бездоглядності та безпритульності, вчинення  правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин. 
4.12. Порушувати  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.
4.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими  установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і  благодійними організаціями. 
4.14. Скликати в установленному  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до їх компетенції.
4.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до їх компетенції. 
4.16. Визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей. 
4.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 
4.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей. 
4.19. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.
4.20. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Відділ несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань  і функцій, покладених на нього.
5.2. Відділ несе відповідальність за дотримання вимог нормативних, правових документів, пов’язаних із специфікою роботи.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


 

 

 

 

 

 

Дата публікації: 08:52 22.09.2017
Начальник

Лаптєв Максим Вікторович

Анонс подій
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
12:00 - Музична вітальня «Класична музика – послухаємо та поміркуємо» Музична вітальня «Класична музика – послухаємо та поміркуємо» Організатор:Куп'янська дитяча музична школа № 2 Час проведення:19.10.2017 12:00 Місце проведення:Куп'янська дитяча музична школа № 2, смт.Ківшарівка
14:00 - Особистий прийом громадян начальником управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєвим М.В. Особистий прийом громадян начальником управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєвим М.В. Організатор:Лаптєв М.В.- начальник управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Час проведення:19.10.2017 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, кабінет № 409
Докладніше
Поточна діяльність
Стрічка подій:

10.10.2017р. до начальника управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєва М.В. звернень від громадян не надходило. ...

10.10.2017р. до начальника управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєва М.В. звернень від громадян не надходило.

09.10.2017р. о 10.00, начальник управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєв М.В. провів апаратну нараду з начальни ...

09.10.2017р. о 10.00, начальник управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєв М.В. провів апаратну нараду з начальниками відділів управління. На апаратній нараді були розглянуті питання щодо підготовки документів щодо участі в проекті Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік. Також розглядалися питання щодо готовності підрозділів управління до опалювального періоду.

07.10.2017р. з 16:00 до 17:00 в Міському будинку культури, пров. Духовний, 2 *відбулися танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселк ...

07.10.2017р. з 16:00 до 17:00 в Міському будинку культури, пров. Духовний, 2 *відбулися танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

06.10.2017р. в* Куп'янській дитячій музичній школі № 1 відбулася нарада при директорові ...

06.10.2017р. в* Куп'янській дитячій музичній школі № 1 відбулася нарада при директорові

Куп’янськ дуже багатий на різні традиції, які передаються з покоління в покоління, і однією із найважливіших є саме традиція вшановувати пам ...

Куп’янськ дуже багатий на різні традиції, які передаються з покоління в покоління, і однією із найважливіших є саме традиція вшановувати пам'ять куп’янчан, незалежно від їхнього віку та роду занять, які прославляли Куп’янщину і віддавали своє серце та душу рідному місту і землякам. Їх чимало і всі вони цілком заслужено стали частиною історії нашого славетного міста.
У низці щорічних традиційних зазначених заходів особливо яскравим вже протягом багатьох років незмінно залишається Турнір з футболу з нагоди вшанування пам’яті нашого земляка Андрія Куценка. Цьогоріч міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради гостинно приймав учасників цього пам’ятного Турніру 06-08 жовтня. Урочисте відкриття дитячого спортивного свята відбулося 07 жовтня. Учасниками церемонії відкриття Х ювілейного Турніру стали депутат Харківської обласної ради, заступник міського голови Геннадій Мацегора, начальник управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради М.В.Лаптєв, а також наставники, друзі, рідні та близькі Андрія Куценка, і, звісно ж, дитячі футбольні команди з різних регіонів України, їхні тренери та чисельна армія батьківської підтримки.
Для допитливих та патріотів рідного міста буде доречно перегорнути сторінки короткого, але дуже яскравого та насиченого життя Андрія Куценка.
Народився Андрій в Куп’янську 30 травня 1979 року в звичайній куп’янській родині: батько Сергій Васильович, мама Ольга Олексіївна та брат Артем. Навчався Андрій в загальноосвітній школі № 6. Був вихованцем футбольної школи міста Куп’янськ. Ази футбольної майстерності Андрій здобував у відомих фахівців куп’янського футболу Платонова Станіслава Миколайовича та Юрія Олександровича Гречанікова. Його футбольна кар’єра стартувала у 1995 році в куп’янському «Металурзі», у 1996 році продовжилась в харківському «Металісті», а потім і в куп’янському «Осколі». З 2000-ого по 2003-ій рік Андрій грав за харківський «Арсенал». Взимку 2003 року перейшов до охтирського футбольного клубу «Нафтовик-Укрнафта», у складі якого дебютував 19 березня 2003 року в матчі проти київського ЦСКА-2. Початок сезону 2006-2007 років грав у вищій лізі за ФК «Харків». Потім знову повернувся до «Нафтовика». За 4 роки у складі даної команди Андрій провів: в чемпіонатах - 124 матчі, забив 16 м’ячів, у Кубку України – 10 матчів, забив 3 голи. Незадовго до загибелі Андрій разом із командою виграв золоті нагороди в І лізі і отримав звання майстра спорту.
Про майстерність та висококласність Андрія яскраво свідчать його досягнення. За достатньо коротку футбольну кар’єру серед здобутків талановитого перспективного футболіста: звання переможця І ліги України (2006-2007 роки), бронзовий призер І ліги України (2003-2004 роки), срібний призер ІІ ліги України (2001-2002 роки), майстер спорту України (з 2007 року).
Здавалось, попереду довге щасливе життя та блискуча футбольна кар’єра. Але, не судилось… Молоде життя обірвалось несподівано і назавжди… Андрій загинув у автомобільній катастрофі на трасі Харків-Суми, яка трапилась вночі 2 жовтня 2007 року неподалік села Високе. Разом з ним загинула і його кохана дружина. Талановитому футболісту було лише 27 років.
Час спливає, але не лікує… Душевний біль притупляється, але не стихає, бо для душі найважче випробування – це розуміння, що близької людини вже ніколи не буде поруч… Андрій пішов, залишивши нам спогади… Спогади про люблячого сина та брата, турботливого чоловіка, надійного друга, талановитого футболіста, щиру, добру, відкриту, просту та порядну людину. І допоки жива пам'ять, Андрій буде поруч з нами…
З промовою до присутніх звернувся депутат облради, заступник міського голови Геннадій Мацегора. Також до слова були запрошені вчитель фізичного виховання і перший наставник Андрія Олександр Васильович Березовський та молодший брат Андрія Артем.
Пам'ять відомого талановитого куп’янчанина учасники заходу вшанували хвилиною мовчання. Свої пісенні та танцювальні подарунки юним футболістам подарували юні вокалісти Куп’янщини та студенти коледжу імені М.С.Шкарлетової, після чого головний суддя змагань Олег Юрійович Лаута оголосив Х ювілейний Турнір з футболу з нагоди вшанування пам’яті Андрія Куценка відкритим.
До участі у цьогорічному Турнірі заявились 10 команд загальною кількістю учасників 140 чоловік 2008-2009 р.р.н., а саме СК «Зоря» (Рубіжне), футбольні дружини з Харкова - «Металіст-1925»-1, «Металіст-1925»-2, «Арсенал» та «Перша Столиця», команди гостей - «Енергетик» (Солоницівка), «Авангард» (Краматорськ) та КДЮСШ (Сєвєродонецьк), а також дві команди господарів Турніру - «Мрія ЮФК»-1 та «Мрія ЮФК»-2. Згідно календарю ігри проходили з 06 по 08 жовтня. За підсумками триденного футбольного марафону призові місця розподілились наступним чином. Трійку лідерів замкнула команда «Перша Столиця» (Харків). Боротьба за І місце точилася між двома харківськими дружинами - «Металіст-1925»-1 та «Арсенал». Спортивна фортуна недільного вік-енду посміхнулась «Арсеналу», розділивши з ним радість перемоги у цьогорічному ювілейному Турнірі. Наші земляки «Мрія ЮФК»-1 посіли ІV місце. За рішенням суддівської колегії були визначені і кращі в номінаціях «кращий воротар» - Данило Кузніченко («Арсенал» Харків), «кращий захисник» – Данило Примак («Металіст-1925»-1 Харків), «кращий півзахисник» – Станіслав Лазєбнік («Металіст-1925»-1 Харків), «кращий нападаючий» – Матвій Прохоренков («Мрія ЮФК»-1 Куп’янськ), «кращий гравець» – Михайло Нєсєн («Арсенал» Харків) та «кращий бомбардир» – Святослав Кіяшко («Перша Столиця» Харків). Всі переможці та володарі звання «кращий» були відзначені кубками, грамотами, медалями та вимпелами. Також кожна команда отримала солодкий подарунок – торт. Від керівництва КУФКС «МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак»» грамотами та пам’ятними призами були відзначені наймолодший учасник Турніру – Іван Анікєєв (м. Краматорськ) та єдина дівчинка-учасниця – Ілона Добродом (м. Сєвєродонецьк).
Дитячі посмішки і сльози, радість перемоги та гіркота поразки, підвищення майстерності у зустрічах з однолітками, робота над помилками та незамінний досвід на майбутнє, непідробні щирі емоції на футбольному газоні та на трибунах, які по накалу не поступаються гарячим дорослим футбольним баталіям... В історію проведення Турніру пам'яті А.Куценка спільними зусиллями організаторів та учасників заходу вписана ще одна яскрава незабутня сторінка.
Слова щирої вдячності за допомогу в ході підготовки та проведення Турніру головному судді дитячого футболу, депутату міськради О.Ю.Лауті, суддям – С.О.Васильцю та О.В.Іванову, відділу культури і туризму управління культури, молоді та спорту КМР (начальник В.І.Сидоренко), брату Андрія Куценка Артему та окрема вдячність колективу Куп’янської телерадіокомпанії на чолі з О.І.Полтавець за постійну інформаційну підтримку.

05.10.2017р. звернень від громадян до начальника управління культури,молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєва М.В. не надходило. ...

05.10.2017р. звернень від громадян до начальника управління культури,молоді та спорту Куп’янської міської ради Лаптєва М.В. не надходило.

05.10.2017р. о 12:00 в Куп'янській дитячій музичній школі № 1 відбулася Нарада при заступникові директора. ...

05.10.2017р. о 12:00 в Куп'янській дитячій музичній школі № 1 відбулася Нарада при заступникові директора.

04.10.2017р. о 15:00 в Куп'янській дитячій музичній школі № 3, смт.Куп'янськ-Вузловий був проведений майстер-клас викладача вищої категорії, ...

04.10.2017р. о 15:00 в Куп'янській дитячій музичній школі № 3, смт.Куп'янськ-Вузловий був проведений майстер-клас викладача вищої категорії, диригента хору, автора книг “Художній феномен-музика” Лариси Миколаївни Беседіної

Докладніше
Пошук
Версія для слабо- зорих