Заклади | Заклади відділу молодіжної політики | ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ молодіжної політики Управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради (далі – відділ)

є структурним підрозділом Управління культури, молоді та спорту Куп'янської міської ради (далі – управління),

підзвітний та підпорядкований безпосередньо начальнику управління.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, начальника Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, наказами державних соціальних служб, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами управління, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ утворюється, реорганізується, ліквідується міською радою.

1.4. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу. До складу відділу входить дві служби :

- служба у справах дітей, яку очолює начальник;

- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який очолює директор.

Керівники служб призначаються начальником управління.

1.5. Права та обов’язки посадових осіб відділу регламентуються окремими посадовими інструкціями.

Порядок взаємодії працівників відділу визначається посадовими інструкціями цих працівників.

В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника управління, начальника відділу - виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

2.1. Метою відділу є забезпечення роботи управління та його структурних підрозділів, у сфері соціальної діяльності на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами.

2.2. Основними завданнями відділу є:

2.2.1. забезпечення реалізації на території Куп’янської міської ради державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді;

2.2.2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей та молоді;

2.2.3. сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань реалізації молодіжної політики;

2.2.4. надання соціальних послуг сім'ям, дітям, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (виявлення, облік, вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, за необхідністю - соціальний супровід).

2.2.5. запобігання вчиненню насильства у сім'ї, торгівлі людьми, дискримінації становища жінки у суспільному житті;

2.2.6. забезпечення формування здорового способу життя молоді;

2.2.7. сприяння розвитку співробітництва молоді;

2.2.8. патріотичне виховання молоді;

2.2.9. сприяння зайнятості та розвитку ініціатив дітей та молоді;

2.2.10. сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей та молоді;

2.2.11. проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення (підготовка друкованих видань, підготовка телевізійних програм, газетних рубрик, розповсюдження тематичної соціальної реклами, інші види діяльності) з питань, які належать до компетенції відділу та з метою популяризації роботи відділу

2.2.12. здійснення координації роботи щодо поліпшення соціального захисту дітей, створення умов для запобігання дитячій бездоглядності га профілактиці правопорушень серед дітей.

 

2.3. Служби відділу відповідно до покладених на відділ завдань:

2.3.1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) здійснює заходи по організації та проведенню оздоровлення дітей пільгових категорій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Харківському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

2.3.2. Служба у справах дітей:

1) організовує   розроблення   і  здійснення  на  території Куп’янської міської ради заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень; 
2) надає  підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє усиновленню; 
4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей; 
5) забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних   виховних   установах  ДПтС,  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених   батьківського   піклування,  у   сім'ях   опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами установами  організовує  і проводить   соціологічні дослідження,   готує  статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 
8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей, центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю; 
9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами, уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
10) розробляє   і  подає  на  розгляд  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей; 
11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок); 
12) надає      потенційним      усиновлювачам,      опікунам, піклувальникам,  батькам вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною; 
13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 
14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування; 
15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей 

в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 
16) бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей; 
17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність; 
18) розглядає в установленому порядку звернення громадян; 
19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років; 
20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 
21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 

 

3. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

3.1. Відділ молодіжної політики взаємодіє із структурними підрозділами управління, плануючи свою роботу та реалізовуючи основні завдання своєї специфіки.

3.2. Відділ співпрацює зі структурними підрозділами управління, структурними підрозділами Куп’янської міської ради, установами, організаціями та підприємствами міста, діяльність яких направлена на вирішення питань соціального та правового захисту сімей, дітей та молоді.

 

4. ПРАВА

Відділ, зокрема його служби, мають право:

4.1. Приймати з питань, що належать до їх компетенції.
4.2. Отримувати повідомлення від інших структурних підрозділів,  підприємств, установ та організацій міста,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих ними рішень.
4.3. Отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  міської ради, підприємств,  установ та  організацій  усіх  форм  власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції, а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  них завдань.
4.4. Звертатися до Виконавчого комітету Куп’янської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень. 
4.6. Порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до  спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.
4.7. Влаштовувати   дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, у  дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.
4.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей. 
4.9. Перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей  у  закладах  для  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і  закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх форм власності. 
4.10. Представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. 
4.11. Запрошувати   для   бесіди батьків або опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення прав дітей,  бездоглядності та безпритульності, вчинення  правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин. 
4.12. Порушувати  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.
4.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими  установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і  благодійними організаціями. 
4.14. Скликати в установленному  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до їх компетенції.
4.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до їх компетенції. 
4.16. Визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей. 
4.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 
4.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей. 
4.19. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.
4.20. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Відділ несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань  і функцій, покладених на нього.
5.2. Відділ несе відповідальність за дотримання вимог нормативних, правових документів, пов’язаних із специфікою роботи.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


 

 

 

 

 

 

Переглядів: 74
Дата публікації: 08:52 22.09.2017
Начальник

Лаптєв Максим Вікторович

Анонс подій
20.02.2018
день - VIII Обласного конкурсу юних виконавців на класичній гітарі ім. В. Петрова VIII Обласного конкурсу юних виконавців на класичній гітарі ім. В. Петрова Організатор:Директор школи Акентьєва Н. А. Час проведення:20.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
10:00 - Траурний мітинг «Небесні захисники Вітчизни» Траурний мітинг «Небесні захисники Вітчизни» Організатор:Пухлич Р.І., Мотузний С.А., Буймер С.В., Водолажська К.В. Час проведення:20.02.2018 10:00 Місце проведення:Біля дошки загиблим куп’янчанам «Воїни світла
22.02.2018
день - Виставка – вшанування до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Афганістан із пам`яті не зітерти» Виставка – вшанування до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Афганістан із пам`яті не зітерти» Організатор:Нардід О. М., всі групи читачів Час проведення:22.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Відкриті концерти для батьків, мешканців селища Відкриті концерти для батьків, мешканців селища Організатор:викладачі школи Час проведення:22.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:КДМШ № 3
23.02.2018
Докладніше
Поточна діяльність
Стрічка подій:

16.02.2018р. 12:00 - 16.02.2018р. 12:30 В кабінеті № 13 ДМШ№1 відбулось засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття виклада ...

16.02.2018р. 12:00 - 16.02.2018р. 12:30 В кабінеті № 13 ДМШ№1 відбулось засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальова В. М. «Знайомство зі збірником Р. Бажиліна «П’єси для двох акордеонів»

16.02.2018р. 11:30 - 16.02.2018р. 12:00 В КДМШ № 3 пройшла нарада при директорові ...

16.02.2018р. 11:30 - 16.02.2018р. 12:00 В КДМШ № 3 пройшла нарада при директорові

15.02.2018р. 16:30 - 15.02.2018р. 17:00 В міському будинку культури відбулась участь аматорського колективу «Конопушки» у заходах щодо вивед ...

15.02.2018р. 16:30 - 15.02.2018р. 17:00 В міському будинку культури відбулась участь аматорського колективу «Конопушки» у заходах щодо виведення військ із Афганістану

15.02.2018р. 16:00 - 15.02.2018р. 16:30 В міському будинку культури відбувся вечір пам’яті до Дня виводу військ із Афганістану «Афганський в ...

15.02.2018р. 16:00 - 15.02.2018р. 16:30 В міському будинку культури відбувся вечір пам’яті до Дня виводу військ із Афганістану «Афганський вітер…»

15.02.2018р. 13:00 - 15.02.2018р. 13:30 В залі ДМШ № 2 пройшла доповідь на відділі: «Основні моменти вивчення гам у класі класичної гітари у ...

15.02.2018р. 13:00 - 15.02.2018р. 13:30 В залі ДМШ № 2 пройшла доповідь на відділі: «Основні моменти вивчення гам у класі класичної гітари у ДМШ»

15.02.2018р. 12:30 - 15.02.2018р. 13:00 В залі ДМШ № 2 відбулась музична вітальня на тему: «В країні казок та мультфільмів» ...

15.02.2018р. 12:30 - 15.02.2018р. 13:00 В залі ДМШ № 2 відбулась музична вітальня на тему: «В країні казок та мультфільмів»

15.02.2018р. 12:00 - 15.02.2018р. 12:30 В кабінеті № 6 ДМШ№1 відбулось засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Кібалк ...

15.02.2018р. 12:00 - 15.02.2018р. 12:30 В кабінеті № 6 ДМШ№1 відбулось засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Кібалкіної О. О. «Знайомство зі збірками Edna Mac Burnam «Дюжина вправ на фортепіано кожного дня» та М. Королевська «Гімнастика для пальчиків»».

15.02.2018р. 10:00 - 15.02.2018р. 10:30 на майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам - афганцям відбувся урочистий мітинг, присвячени ...

15.02.2018р. 10:00 - 15.02.2018р. 10:30 на майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам - афганцям відбувся урочистий мітинг, присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Докладніше
Пошук
Версія для слабо- зорих